Polityka prywatności

Dla zachowania poufności wszelkich przekazywanych informacji, Organizator przyjmuje następujące zasady ochrony prywatności:

  1. Korzystanie z witryny nie wymaga ujawnienia przez użytkownika danych osobowych. Pewne elementy witryny mogą jednak wymagać ujawnienia przez użytkownika danych osobowych, jednak zawsze odbywa się to za jego uprzednią zgodą oraz przy zastosowaniu wymaganych środków, procedur oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, zapewniających bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
  2. Organizator Programu zapewnia funkcjonowanie systemów ścisłej ochrony bezpieczeństwa zaprojektowanych w sposób, aby uniemożliwiać każdej nieupoważnionej osobie, w tym pracownikom Organizatora, dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji.
  3. Organizator pobiera wyłącznie dane, które uznaje za istotne i niezbędne do zrozumienia potrzeb użytkownika witryny i do prowadzenia Programu. Zgromadzone w ramach Programu dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu oraz za dodatkową zgodą podmiotu danych, także dla innych celów objętych tą zgodą.
  4. Organizator może monitorować liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne części witryny, z możliwością identyfikacji tożsamości użytkownika. Identyfikacja tego rodzaju zawsze wymaga uprzedniego zarejestrowania się użytkownika.
  5. Operator nie ujawnia informacji przekazanych przez użytkownika, żadnej organizacji zewnętrznej, zanim nie uzyska zgody użytkownika, bądź gdy jest to wymaganie prawne lub odbywa się po uprzednim zawiadomieniu użytkownika.
  6. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Uczestników firmom uczestniczącym w Programie za wyjątkiem, gdy przekazanie danych odbywać się będzie w wykonaniu obowiązku wynikającego z prowadzenia Programu i obowiązujących przepisów prawa.
  7. Instytucje państwowe, w tym organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy nadzoru, mogą okresowo występować o ujawnienie otrzymanych od użytkownika informacji; w takim przypadku ujawnienia informacji operator dokonuje wyłącznie na podstawie właściwego upoważnienia w granicach obowiązującego prawa.
  8. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Uczestnik uzyskuje możliwość dostępu do swoich danych poprzez indywidualny login i hasło, jak również dokonuje autoryzacji zgłoszenia. Uczestnik (podmiot danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  9. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu "rePREZENTacja MAPEI" jest Organizator - MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez MAPEI Polska Sp. z o.o. w celu realizacji Programu "rePREZENTacja MAPEI" zgodnie z treścią Regulaminu Programu dostępnego po zalogowaniu się na stronie internetowej www.reprezentacjamapei.pl.
  10. Wszystkie podmioty współpracujące i powiązane z Organizatorem, wszyscy pracownicy Organizatora i wszelkie osoby trzecie posiadające zezwolenie na dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji, są jednoznacznie zobowiązane do przestrzegania niniejszych zobowiązań w zakresie poufności.